یک روزه

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷

جنگل کشپل و آبگرم لاویج

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت: ۱۴ اردیبهشت ۹۷                تاریخ برگشت: ۱۴ اردیبهشت ۹۷                قیمت: ۹۵۰۰۰ تومان
فروردین ۳۱, ۱۳۹۷

گلابگیری کاشان و آبشار نیاسر

مدت تور: ۱ روزه         تاریخ رفت: ۲۸ اردیبهشت ۹۷       تاریخ برگشت: ۲۸ اردیبهشت۹۷       قیمت: ۸۹۰۰۰تومان
فروردین ۳۱, ۱۳۹۷

گلابگیری کاشان و آبشار نیاسر

مدت تور: ۱ روزه         تاریخ رفت: ۲۱ اردیبهشت ۹۷       تاریخ برگشت: ۲۱ اردیبهشت۹۷       قیمت: ۸۹۰۰۰تومان
فروردین ۳۱, ۱۳۹۷

گلابگیری کاشان و آبشار نیاسر

مدت تور: ۱ روزه         تاریخ رفت: ۱۲ اردیبهشت ۹۷       تاریخ برگشت: ۱۲ اردیبهشت۹۷       قیمت: ۸۹۰۰۰تومان  
فروردین ۳۱, ۱۳۹۷

گلابگیری کاشان و آبشار نیاسر

مدت تور: ۱ روزه         تاریخ رفت: ۷ اردیبهشت ۹۷       تاریخ برگشت: ۷ اردیبهشت۹۷       قیمت: ۸۹۰۰۰تومان  
فروردین ۱۴, ۱۳۹۷

دریاچه سقالکسار تا ماسوله

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت:۲۴ فروردین۹۷                تاریخ برگشت: ۲۴ فروردین ۹۷                قیمت: ۹۵۰۰۰ تومان
فروردین ۱۴, ۱۳۹۷

روستای آهار و آبشار شکرآب

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت:۱۲ اردیبهشت ۹۷                تاریخ برگشت: ۱۲ فروردین ۹۷                قیمت: ۸۵۰۰۰ تومان
فروردین ۱۴, ۱۳۹۷

جنگل ارفع ده و چشمه پراو

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت:۲۴ فروردین۹۷                تاریخ برگشت: ۲۴ فروردین ۹۷                قیمت: ۹۵۰۰۰ تومان  
فروردین ۱۴, ۱۳۹۷

روستای شهرستانک و کاخ ناصری

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت:۲۵ فروردین۹۷                تاریخ برگشت: ۲۵ فروردین ۹۷                قیمت: ۸۵۰۰۰ تومان  
فروردین ۱۴, ۱۳۹۷

روستای یوش

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت:۱۲ اردیبهشت ۹۷                تاریخ برگشت: ۱۲ اردیبهشت ۹۷               قیمت: ۹۵۰۰۰ تومان
فروردین ۱۴, ۱۳۹۷

زنجان گردی

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت:۱۴ اردیبهشت ۹۷                تاریخ برگشت: ۱۴ اردیبهشت ۹۷          قیمت: ۱۰۵۰۰۰ تومان  
فروردین ۱۴, ۱۳۹۷

دریاچه آویدر

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت:۳۱ فروردین۹۷                تاریخ برگشت: ۳۱ فروردین ۹۷                قیمت: ۹۵۰۰۰ تومان  
فروردین ۱۴, ۱۳۹۷

قزوین گردی

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت:۲۸ اردبیهشت ۹۷        تاریخ برگشت: ۲۸ اردبیهشت ۹۷       قیمت: ۱۰۵,۰۰۰تومان  
فروردین ۱۴, ۱۳۹۷

مرداب هسل

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت:۲۱ اردیبهشت ۹۷                تاریخ برگشت: ۲۱ اردیبهشت ۹۷               قیمت: ۸۹۰۰۰ تومان  
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

الموت و دریاچه اوان

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت:۷ اردیبشهت ۹۷                تاریخ برگشت: ۷ اردیبشهت ۹۷                قیمت: ۱۰۵۰۰۰تومان  
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

ابیانه و باغ فین

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت:۲۱ اردیبهشت ۹۷               تاریخ برگشت: ۲۱ اردیبهشت ۹۷                قیمت: ۹۵۰۰۰ تومان  
مهر ۱۲, ۱۳۹۶

جنگل الیمستان

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت:۲۸ اردیبهشت ۹۷                تاریخ برگشت: ۲۸ اردیبهشت ۹۷                  قیمت: ۹۵۰۰۰ تومان
مرداد ۱۵, ۱۳۹۶

تور ییلاق فیلبند

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت: ۲۱ اردیبهشت ۹۶                تاریخ برگشت: ۲۱ اردیبهشت ۹۶                قیمت: ۹۵۰۰۰ تومان
مرداد ۸, ۱۳۹۶

تور پلنگ دره

مدت تور: ۱ روزه         تاریخ رفت: ۲۱ اردیبهشت ۹۷       تاریخ برگشت: ۲۱ اردیبهشت۹۷       قیمت: ۱۰۵۰۰۰تومان
مرداد ۱, ۱۳۹۶

دریاچه عروس و روستای حلیمه جان

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت: ۷ اردیبهشت ۹۷                تاریخ برگشت: ۷ اردیبهشت ۹۷              قیمت: ۱۰۵۰۰۰ تومان
تیر ۱۴, ۱۳۹۶

تور رودخانه نوردی سیبان دره

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت: ۲۸ اردیبهشت ۹۷                تاریخ برگشت: ۲۸  اردیبهشت ۹۷                قیمت: ۸۹۰۰۰ تومان
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶

تور روستای هرانده و غار بورنیک

مدت تور: ۱ روزه           تاریخ رفت: ۷ اردیبهشت ۹۷                تاریخ برگشت: ۷ اردیبهشت ۹۷                قیمت: ۹۵۰۰۰ تومان