تور های تعطیلات خرداد

خرداد ۱, ۱۳۹۷

ماسال و ییلاق اولسبلنگاه

مدت تور: ۲ روزه         تاریخ رفت: ۲۵ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۲۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۲۴۵۰۰۰ تومان
خرداد ۱, ۱۳۹۷

تور کرمانشاه

مدت تور: ۲٫۵ روزه         تاریخ رفت: ۲۴ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۲۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۳۹۵۰۰۰ تومان
خرداد ۱, ۱۳۹۷

تخت سلیمان VIP

مدت تور: ۲/۵ روزه         تاریخ رفت: ۲۴ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۲۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۳۶۰۰۰۰ تومان
خرداد ۱, ۱۳۹۷

تور کردستان ، مریوان ، اورامان VIP

مدت تور: ۳ روزه         تاریخ رفت: ۲۳ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۲۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۵۷۵۰۰۰ تومان
خرداد ۱, ۱۳۹۷

جنگل ابر

مدت تور: ۲ روزه         تاریخ رفت: ۲۵ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت:۲۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۲۲۵۰۰۰ تومان
خرداد ۱, ۱۳۹۷

چشمه های رنگی بادابسورت

مدت تور: ۲ روزه         تاریخ رفت: ۲۵ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت:۲۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۲۲۵۰۰۰ تومان
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷

رفتینگ ارمند رود

مدت تور: ۲/۵ روزه         تاریخ رفت: ۲۴ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۲۶ خرداد ۹۷       قیمت از: ۳۶۰۰۰۰ تومان
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷

کوهرنگ و عشایر بختیاری vip

مدت تور: ۲٫۵ روزه         تاریخ رفت: ۲۴ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۲۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۳۶۰۰۰۰ تومان
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷

دو نیم روزه رفتینگ ارمند رود

مدت تور: ۲/۵ روزه         تاریخ رفت: ۱۳ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۱۵ خرداد ۹۷       قیمت از: ۳۶۰۰۰۰ تومان
فروردین ۲۲, ۱۳۹۷

تور کرمانشاه

مدت تور: ۲٫۵ روزه         تاریخ رفت: ۱۴ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۱۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۳۹۵۰۰۰ تومان
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷

جنگل ابر

مدت تور: ۲ روزه         تاریخ رفت: ۱۵ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت:۱۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۲۲۵۰۰۰ تومان
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷

ماسال و ییلاق اولسبلنگاه

مدت تور: ۲ روزه         تاریخ رفت: ۱۴ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۱۵ خرداد ۹۷       قیمت: ۲۴۵۰۰۰ تومان
اسفند ۲۷, ۱۳۹۶

تور دو و نیم روزه لرستان

مدت تور: ۲/۵ روزه         تاریخ رفت: ۱۳ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۱۵ خرداد ۹۷       قیمت از: ۳۶۰۰۰۰ تومان              
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

چشمه های رنگی بادابسورت و در یاچه الندان

مدت تور: ۲ روزه         تاریخ رفت: ۱۵ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت:۱۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۲۲۵۰۰۰ تومان
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶

تخت سلیمان VIP

مدت تور: ۲/۵ روزه         تاریخ رفت: ۱۳ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۱۵ خرداد ۹۷       قیمت: ۳۶۰۰۰۰ تومان
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶

تور کردستان ، مریوان ، اورامان VIP

مدت تور: ۳ روزه         تاریخ رفت: ۱۳ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۱۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۵۷۵۰۰۰ تومان  
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

کوهرنگ و عشایر بختیاری vip

مدت تور: ۲٫۵ روزه         تاریخ رفت: ۱۴ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۱۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۳۶۰۰۰۰ تومان
شهریور ۴, ۱۳۹۶

دو ونیم روزه بندرترکمن و خالد نبی vip

مدت تور: ۲٫۵ روزه تاریخ رفت: ۱۳ خرداد ۹۷ تاریخ برگشت: ۱۵ خرداد ۹۷ قیمت: ۳۶۰۰۰۰ تومان